Algemene voorwaarde - Imagine People
Drag mePlay me!Scroll me!

Algemene voorwaarden

Begrippen

IP: Imagine People BV, gevestigd te Utrecht, Oudenoord 285a, 3513 EP, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 30223549

Cliënt: Elke partij, die Imagine People BV (vanaf nu IP) een opdracht tot levering van diensten verstrekt, ongeacht of deze diensten in deze voorwaarden met name worden genoemd.

Offertes: Aanbod tot dienstverlening zoals dit wordt gedaan door IP.

Voorwaarden: Algemene voorwaarden, zoals deze door IP zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Toepasselijkheid

artikel 1

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij IP goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan de Cliënt levert.

2. Alle Offertes zijn vrijblijvend, tenzij door IP schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Indien de Cliënt beschikt over inkoop- of andere voorwaarden worden deze uitdrukkelijk van de hand gewezen en zullen deze Voorwaarden prefereren.

4. Indien een van deze Voorwaarden nietig of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht tussen de Cliënt en IP.

5. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt en IP akkoord gaan met de offerte. Door de acceptatie van de Cliënt blijkt tevens dat de Cliënt akkoord gaat met deze Voorwaarden die op de offerte van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Wijzigingen

artikel 2

Alle afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts van toepassing, indien zij schriftelijk tussen IP en Cliënt zijn overeengekomen.

Prijzen

artikel 3

1. Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen uitgedrukt in Euro, exclusief BTW.

2. De prijzen zijn inclusief diensten in verband met installatie, onderlinge aansluiting en in dienst stellen van apparatuur, voorzover het apparatuur betreft welke in bezit en/of beheer van IP is, tenzij anders is overeengekomen. Alle andere voorbereidende werkzaamheden zijn niet inbegrepen in de prijs, voorzover zij niet vermeld waren in de door Cliënt verschafte specificaties op basis waarvan de opdracht door IP is aanvaard.

3. Indien IP op verzoek  van de Cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten vallen, zal IP hiervoor een vergoeding ontvangen in overeenstemming met haar alsdan geldende tarieven. IP is nimmer verplicht hiermee akkoord te gaan en kan een schriftelijke overeenkomst verlangen. Meerwerk is nimmer een geldige reden om de overeenkomst te ontbinden.

4. Indien de locatie waar de diensten worden verleend niet voldoet aan de door IP gestelde precieze specificaties bij de acceptatie van de opdracht heeft IP het recht om naar eigen inzicht voorzieningen te treffen om de uitvoering van de overeenkomst te kunnen garanderen. De kosten voor dergelijke voorzieningen zijn altijd voor rekening van de Cliënt en vormen nimmer een grond voor beëindiging van de overeenkomst.

Betaling

artikel 4

1. Bij acceptatie van de opdracht door IP dient 40 (veertig) procent van het (ingeschatte) factuurbedrag vooraf te worden betaald, tenzij anders is overeengekomen. De werkzaamheden van IP zullen aanvang nemen, nadat de aanbetaling is ontvangen. De aanbetaling wordt verstuurd na mondeling of schriftelijk akkoord Cliënt.

2. Bij acceptatie van de opdracht door IP dient de resterende 60 (zestig) procent van het factuurbedrag na oplevering betaald worden, tenzij anders is overeengekomen. De restfactuur wordt verstuurd 1 dag na oplevering V1.

3. Zowel de aanbetaling en restbetaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. De Cliënt is niet gerechtigd betalingen op te schorten of te verrekenen.

4. Ingeval geen betaling is ontvangen binnen de in artikel 4.3. gestelde termijn is de Cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien IP besluit om de vordering uit handen te geven, omdat geen betaling is ontvangen, is de Cliënt gehouden tot vergoeding van alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten volgens de vergoedingstabel zoals die gehanteerd wordt bij de Rechtbank.

Eigendomsvoorbehoud

artikel 5

1. Alle door IP aan cliënt geleverde goederen en/of diensten blijven eigendom van IP totdat de Cliënt alle bedragen die ze verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde en te leveren zaken of geleverde en te leveren werkzaamheden heeft voldaan aan IP, evenals alle bedragen voortvloeiend uit het tekortschieten van een betalingsverplichting. Wanneer niet voldaan wordt aan de overeengekomen overeenkomst kan en mag de Cliënt de productie niet inzetten voor commerciële doeleinden.

3. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit terzake van nieuw gevormde zaken, waarvan de door IP geleverde goederen en/of diensten een onderdeel zijn. IP zal in een dergelijk geval de zaak houden voor de Cliënt.

4. Ruwe data en/of footage is en blijft ten allen tijde eigendom van IP. Mits er schriftelijk overeenstemming wordt bereikt tussen IP en Cliënt.

Opdrachten

artikel 6

1. Alle opdrachten worden onder de hieronder weergegeven Voorwaarden aangenomen en uitgevoerd. Opdrachten worden exact omschreven en schriftelijk door Cliënt aan IP verstrekt.

2. De Cliënt krijgt altijd het originele videobestand geleverd. IP zal gedurende 2 jaar het werkbestand behouden, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De termijn voor levering van de order wordt vooraf, bij aanvaarding van de order, schriftelijk overeengekomen .

4. Een leveringstermijn is slechts een indicatie, waar geen rechten aan ontleend kunnen worden, tenzij er sprake is van een in artikel 6.3 genoemd geval.

5. IP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien Cliënt schade lijdt doordat de order niet binnen de afgesproken leveringstermijn is voltooid.

Annuleren van de opdracht

artikel 7

1. Opdrachtgever kan per mail een opdracht annuleren. Hiervoor gelden de volgende regels.

Kostenloos tot 4 werkdagen voor aanvang shoot.

Verrekening van 50% van de offerte, 3 tot 1 dag voor aanvang shoot.

Verrekening van 100% van de offerte bij minder dan 8 uur voor aanvang shoot.

Overmacht

artikel 8

Geen der partijen is gehouden tot nakoming van de overeenkomst, indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, ziekte, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in – en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de leveringen van energie e.d.

Auteursrecht

artikel 9

Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van alle door haar in het kader van de overeenkomst verstrekte materialen aan IP.

artikel 10

1. Alle rechten van industriële of intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken komen bij de Cliënt te rusten. Cliënt geeft IP toestemming om het voor haar geproduceerde materiaal voor promotionele doeleinden te gebruiken op dusdanige wijze dat geen afdracht van BUMASTEMRA nodig is.

Garantie

artikel 11

1. IP garandeert dat alle geleverde zaken en/of diensten beantwoorden aan hetgeen in de overeenkomst is gesteld. Indien hier geen sprake van is, zal IP het gebrek herstellen, mits dit schriftelijk en nauwkeurig omschreven aan haar wordt gemeld.

Aansprakelijkheid

artikel 12

1. De aansprakelijkheid van IP wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Onder directe schade wordt verstaan:

a) redelijke kosten die de Cliënt heeft moeten maken om het geleverde aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de overeenkomst door of voor de Cliënt wordt ontbonden.

b) redelijke kosten die de Cliënt heeft gemaakt ter vaststelling van de geleden schade, voor zover deze kosten betrekking hebben op directe schade zoals in deze Voorwaarden beschreven.

c) redelijke kosten gemaakt door de Cliënt ter beperking van de schade, voorzover deze kosten betrekking hebben op directe schade zoals in deze Voorwaarden beschreven.

2. De schade van IP voortvloeiend voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot hetgeen door IP bij haar verzekeraar krachtens deze aansprakelijkheid kan worden geclaimd.

3. De bepalingen van artikel 12 vinden geen toepassing, indien sprake is opzet of grove schuld aan de zijde van IP.

4. Cliënt heeft slechts dan aanspraak op schadevergoeding, indien IP blijft tekortschieten in de nakoming, nadat zij in een schriftelijke en voldoende precies omschreven ingebrekestelling de schade aan IP heeft gemeld en haar een redelijke termijn heeft gegeven om de schade te herstellen.

Beëindiging overeenkomst

artikel 13

1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding slechts toe, indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst. Ontbinding is slechts dan mogelijk nadat aan de wederpartij een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling is verstuurd, waarin een termijn is gesteld tot zuivering van het gebrek.

2. Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

3. Indien de overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, kan deze door beide partijen onder opgave van redenen worden beëindigd. De opzegtermijn bedraagt 2 (twee) weken  Geen der partijen is gehouden een schadevergoeding te betalen aan de wederpartij. De Cliënt is slechts gehouden een vergoeding aan IP te betalen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

artikel 14

Op deze Voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. Iedere rechtsvordering uit hoofde van deze Voorwaarden zal worden voorgelegd aan de Rechtbank te Utrecht.